Statut

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO TIGER TEAM

 ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba, i charakterystyka prawna

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TIGER TEAM, nazwa skrócona TIGER TEAM zwany dalej Klubem.

§2

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą klubu jest Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni przy ulicy Batorego 8, zwanej dalej Szkołą.
 3. Klub może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne o strukturze organizacyjnej na zasadach określonych w niniejszym Statucie.

§3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego powodu posiada osobowość prawną.

 §4

 1. Klub działa zgodnie z Ustawą o sporcie, Ustawą Prawo o stowarzyszeniach, Ustawą
  o systemie oświaty Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz własnym statutem.

 §5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, odznaki, i znaczków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6

Klub może być członkiem innych organizacji i związków.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

 §7

 

Ideą Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz podejmowanie działań edukacyjnych, społecznych, charytatywnych oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport wskazując alternatywny sposób spędzania wolnego czasu bez nałogów.

§7a

Celem klubu jest :

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Szkoły oraz pomoc organizacyjną rodziców i sympatyków Klubu.
 2. Angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Uczestniczenie oraz pomoc w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym osób niepełnosprawnych, w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
 8. Podejmowanie innych zgodnych z prawem działań, które okażą się konieczne dla realizacji statutowej działalności klubu.
 9. Organizowanie kursów i szkoleń sportowych.
 10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych.
 11. Organizacja aktywnego wypoczynku.

§8

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem Szkoły, radą rodziców, klubami sportowymi oraz władzami samorządowymi i sportowymi.

§8a

Cele statutowe Klubu będą realizowane dzięki prowadzeniu działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003r.), po uzyskaniu przez Klub statusu organizacji pożytku publicznego

 §9

 1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudnić pracowników.
 3. Działalność może być prowadzona jako nieodpłatna lub odpłatna. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych i do realizacji zadań statutowych.

 

 ROZDZIAŁ  III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 §10

Członkowie Klubu dzielą się na :

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

 

 §11

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być małoletni, na zasadach ustalonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju, jak i zagranicą, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

§12

Członkowie zwyczajni mają prawo do :

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
 4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
 5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 §13

Członkowie wspierający :

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne zainteresowane realizacją celów statutowych Klubu.
 2. Osoby prawne działają poprzez pełnomocników.
 3. Członków wspierających przyjmuje Zarząd po złożeniu deklaracji, opłaceniu wpisowego i składki.
 4. Członkowie mają te same prawa, co członkowie zwyczajni za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

 §14

Członkowie wspierający mają prawo do :

 1. Uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu.
 2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
 3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 §15

 1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu osobom fizycznym, które wniosły szczególne zasługi dla rozwoju Klubu.
 2. Członkom honorowym przysługują prawa członków zwyczajnych, o których mowa w §12 i są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.

§16

Do obowiązków członków Klubu należą :

 1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klub.
 3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
 4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

 §17

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku :
 3. umyślnego naruszenia postanowień statutu,
 4. nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6-ciu miesięcy,
 5. działania na szkodę Klubu.
 6. Rozwiązanie Klubu.

ROZDZIAŁ  IV

Władze Klubu

 §18

 1. Władzami Klubu są :
 • Walne Zebranie Klubu,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
 2. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 §19

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd co roku.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu :
 • z własnej inicjatywy,
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • na wniosek ½ członków klubu.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały przez Zarząd Klubu o zwołaniu Walnego Zebrania i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

 §20

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy ;
 • uchwalenie programów sportowej i finansowej działalności Klubu,
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
 • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej z zastrzeżeniem §26,
 • podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu,
 • rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
 1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin był podany w ponownym zawiadomieniu.
 2. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

 §21

 1. Zarząd Klubu składa się co najmniej z 4 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu, w tym Prezesa i Sekretarza.
 4. Członkowie Zarządu Klubu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 §22

 1. Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności :
 • reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 • uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 • powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 • przyjmowanie i skreślanie członków,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • składanie sprawozdań z działalności Klubu.
 • ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
 • powoływanie, koordynowanie działalności i rozwiązywanie terenowych jednostek organizacyjnych zwanych Oddziałami Lokalnymi Klubu.

§23

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołanie członka Zarządu podejmuje na wniosek Zarządu Klubu Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnianych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja Wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy :
 • przeprowadzanie okresowych kontroli statutowej i finansowej Klubu nie rzadziej niż raz w roku,
 • wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
 • składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • występowanie z żądaniem zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni

§25

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej na wniosek Komisji Rewizyjnej podejmuje Zarząd Klubu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej czternaście dni przed Zebraniem.

§26

 1. W przypadku powstania wakatu w czasie kadencji uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia może nastąpić w drodze dokooptowania członka w następujący sposób:
 • do Zarządu Stowarzyszenia – jednomyślnie decyzją Zarządu,
 • do Komisji Rewizyjnej – jednomyślnie decyzją Komisji.
 1. Ilość osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ilości osób pochodzących z wyboru.

Rozdział V

Terenowe jednostki organizacyjne Klubu

 §26a

 1. Klub może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne zwane dalej Oddziałami Lokalnymi TIGER TEAM, które stanowić będą element struktury organizacyjnej wykonując cele i zadania Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
 2. Zarząd Klubu powołuje i odwołuje przedstawicieli, którzy będą reprezentować Oddziały lokalne TIGER TEAM.
 3. Zarząd Klubu koordynuje działalność Oddziałów Lokalnych TIGER TEAM powołując i rozwiązując je na podstawie uchwały.
 4. Utworzone Oddziały Lokalne TIGER TEAM nie będą posiadać osobowości prawnej, działać będą w oparciu o regulaminy uchwalone przez Zarząd Klubu.
 5. Władzami Oddziałów Lokalnych TIGER TEAM będą władze Klubu.
 6. Zarząd Klubu powołuje Oddziały Lokalne TIGER TEAM, jeżeli liczba członków Klubu na danym terenie będzie większa niż dziesięć osób.
 7. Zarząd Klubu może udzielić przedstawicielowi Oddziału Lokalnego TIGER TEAM pełnomocnictwa do samodzielnego działania w określonym zakresie.
 8. Terenowa jednostka organizacyjna będzie się posługiwać nazwą TIGER TEAM ………………………..(nazwa miejscowości).
 9. Zarząd Klubu zobowiązany jest w terminie 14 dni od chwili powołania terenowej jednostki organizacyjnej, zawiadomić na piśmie o tym organ nadzorujący (starostę) właściwy ze względu na przyszłą siedzibę terenowej jednostki organizacyjnej podając: nazwę, siedzibę oraz nazwisko przedstawiciela reprezentującego Oddział Lokalny TIGER TEAM. Należy także podać skład Zarządu Klubu, siedzibę Klubu oraz załączyć Statut Klubu i regulamin Oddziału Lokalnego TIGER TEAM.
 10. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej organ nadzorujący nie zakaże działalności, Oddział Lokalny TIGER TEAM może ją rozpocząć.
 11. Rozwiązanie Oddziału Lokalnego TIGER TEAM następuje na podstawie uchwały Zarządu Klubu w przypadkach: zaprzestania faktycznej działalności Oddziału Lokalnego TIGER TEAM lub zmniejszenia stanu liczebnego członków Klubu na danym terenie poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
 12. Szczegółowy tryb i zasady działania Oddziałów Lokalnych TIGER TEAM określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

ROZDZIAŁ  VI

Wyróżnienia i kary.

 §27

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

 §28

 1. W razie naruszenia statutu lub uchwał Władz Klubu – Zarządowi przysługuje – zgodnie
  z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania kar :
 • upomnienia,
 • nagany,
 • zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy,
 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od wejścia w życie tej uchwały.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ  VII

Majątek i fundusze Klubu.

§29

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze składają się :
 • składki członkowskie,
 • darowizny i zapisy,
 • dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,
 • dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
 • dochody z majątku,
 • dochody z odpłatnej działalności statutowej,
 • inne wpływy.

§30

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch  członków zarządu w tym Prezesa Zarządu lub Sekretarza Zarządu.

 §30a

Przy zarządzaniu majątkiem Klubu zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. Przekazywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szcze­gólności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

  ROZDZIAŁ  VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu.

 §31

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 §32

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.